Privacy

Privacy

Privacy

Kwartier wil de zelfredzaamheid van onze inwoners vergroten en sociaal isolement voorkomen. Hiervoor is het nodig de samenredzaamheid en sociale samenhang in de gemeente te vergroten. Dat doen we door problemen én kansen te signaleren, nieuwe ontwikkelingen te initiëren, projecten te coördineren en waar nodig, concrete hulp, zorg en ondersteuning te bieden. Hierbij worden er persoonsgegevens verwerkt. De wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken legt bij ons een grote verantwoordelijkheid om hier zorgvuldig mee om te gaan. In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij toepassen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. We gaan vertrouwelijk om met verzamelde gegevens en houden ons aan de eisen die de huidige privacywetgeving stelt.

Persoonsgegevens

 • We verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig aan ons ter beschikking zijn gesteld.
 • We verzamelen enkel bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van toestemming van betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is.
 • We verwerken persoonsgegevens indien wij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht zijn.
 • We verwerken persoonsgegevens op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. We informeren betrokkenen hierover.
 • Indien persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeren we de betrokkene over de verwerking en de bron van de gegevens.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken en al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk verplicht is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • we hiertoe verplicht zijn op grond van de wet;
 • er sprake is van een gerechtvaardigd of algemeen belang;
 • betrokkene hiervoor toestemming heeft verleend.

Beveiligen van informatie en persoonsgegevens

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de gegevens. Personen die binnen de organisatie toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht om hiermee vertrouwelijk om te gaan.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen:

 • recht op informatie: waarom deze gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt;
 • recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan;
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is;
 • recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Datalekken

Ondanks onze inspanningen om persoonsgegevens goed te beschermen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan mogelijk sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat we daar zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en we willen – indien nodig – de betrokken personen informeren over het verlies.

Mochten uw gegevens betrokken zijn bij een mogelijk datalek dan:

 • informeren we u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;
 • vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt treffen;
 • documenteren we alle relevante informatie, zodat we u kunnen helpen mocht u door het datalek schade ondervinden.

Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct. Dit kunt u doen via privacy@kwartierzorgenwelzijn.nl.

Heeft u nog vragen of klachten over uw persoonsgegevens?

Met deze privacyverklaring informeren we u over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Omdat privacy een veelomvattend thema is en soms erg specifiek, bevat deze privacyverklaring algemene informatie. Mocht u specifieke vragen of een klacht hebben over het verwerken van persoonsgegevens neem dan gerust contact met ons op.